Afspraken persoonsgegevens

Schuttersvereniging  St. Anna  -  Oud-Zevenaar

Afspraken persoonsgegevens

Beleidsafspraken Verstrekken, uitwisselen en gebruik van persoonsgegevens


Naast strengere privacywetgeving, gelden onderstaande beleidsafspraken rondom het verstrekken van gegevens. De afspraken staan hieronder beschreven.


Algemeen


Wie verwerkt?

• Tweede Penningmeester

De penningmeester beheert de contributie- en debiteurenadministratie.

• Gegevensbeheerder (tweede secretaris)

De gegevensbeheerder mag mutaties uitvoeren voor alle leden van de Schuttersvereniging.

• Exclusieve rechten

In uitzonderlijke gevallen kunnen exclusieve rechten worden toegekend om gegevens in te zien (raadplegen). Deze afspraken worden voor bepaalde tijd gemaakt en vastgelegd door het bestuur.


Voorwaarden gebruik persoonsgegevens


Het gebruik van gegevens dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. Er moet duidelijk een doel worden gesteld waartoe de gegevens gebruikt gaan worden, waarbij duidelijk wordt wie voor welke periode toegang heeft tot welke gegevens;

2. Er mogen enkel relevante gegevens gebruikt worden. Met andere woorden, er mogen geen onnodige of bovenmatige gegevens verzameld of gebruikt worden;

3. Er dient een permissiemodel opgesteld te worden waarin wordt vastgelegd welke personen toegang krijgen tot welke gegevens. Tevens dient er een gedegen beveiliging te worden aangebracht op het gebruik van gegevens;

4. De gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven door het lid of daartoe een wettelijke verplichting bestaat;

5. De gegevens mogen alleen voor een vastgestelde periode worden gebruikt en dienen daarna verwijderd te worden. Tussentijds moeten gegevens op het verzoek van het lid verwijderd kunnen worden. Langer gebruik dan vooraf vastgestelde periode (de duur van het lidmaatschap) kan alleen met expliciete toestemming van het lid;

6. Bijzondere gegevens, waaronder godsdienst, gezondheid of strafrechtelijke gegevens, mogen alleen verzameld worden indien daartoe een strikte noodzaak bestaat en met expliciete consensus van het lid. Deze gegevens dienen volledig te worden verwijderd na afloop van de gestelde periode;

7.Het gebruik van de gegevens gebeurt conform het privacy beleid en de Wet bescherming Persoonsgegevens.


Externe partijen


• Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e- mailadressen van leden van Schuttersvereniging Sint Anna aan een niet bij Schuttersvereniging Sint Anna aangesloten of gecontracteerde partij c.q. externe partij ( zowel commercieel als non- profit) is in geen enkel geval toegestaan.

• Schuttersvereniging Sint Anna biedt externe partijen (waaronder haar sponsoren) de mogelijkheid te adverteren door middel van een sponsorbordje in het verenigingsgebouw.

• De Kring of Federatie kunnen en mogen gegevens van de voor een  activiteit ingeschreven leden gebruiken mits:

-In de deelnemersvoorwaarden staat beschreven dat de gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het betreffende evenement.

-De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het evenement waarvoor is aangemeld. Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor promotie van de activiteit in het jaar daarop, tenzij dit door het betreffende lid expliciet is aangegeven.


Gebruiken van gegevens voor doeleinden binnen de eigen groep of geledingen.


Groepen (geledingen binnen de Schuttersvereniging) kunnen voor communicatie naar hun eigen achterban gebruik maken van eigen communicatiemiddelen en de gegevens van de aangesloten leden.


Copyright © Schuttersvereniging St. Anna, Oud-Zevenaar   -   Wepdiezainer   -

Volg ons ook op: